Meny

Varför Vi-skogen?

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Vi-Skogen ger hjälp till självhjälp genom att plantera träd och utbilda bönder inom effektivt jordbruk. Något som minskar svälten och samtidigt ger människorna runt Victoriasjön i östra Afrika en chans till ökad livskvalitet, utbildning och hälsa. 

http://www.viskogen.se/


 

Mer än 20 procent av växthuseffekten beror på avskogningen.

Under 2014 planterades 7 217 893 träd på bönders gårdar i länderna runt Victoriasjön, träd som minskar fattigdom och förbättrar miljön.

Vi-Skogen driver många projekt där de planterar träd i olika regioner. Varje projekt hjälper människorna i området på många olika sätt. Samtidigt är det en stor hjälpt för vår globala miljö. Varje projekt beräknas binda upp ca 1,8 miljoner ton koldioxid vilket motsvarar utsläppen från drygt 800 stycken medelklassbilar (ex Audi A4) under ett helt år. Vi-Skogen bedriver många projekt, men mer träd behövs i samband med att vi minskar våra utsläpp. Att cykla istället för att åka bil samtidigt som du donerar pengar till Vi-Skogens trädplantering hjälper den globala miljön från två håll samtidigt.

Exempel på Vi-Skogens biståndsarbete under 2014:

  • 7 217 893 långsiktiga träd och fruktträd planterades i området runt Victoriasjön.
  • Häckar och alléer på en sträcka som motsvarar 3 558 949 meter planterades i rader på böndernas gårdar.
  • Vi-skogen arbetade med 120 143 familjer och 4 845 bondegrupper.
  • 618 bondeorganisationer utbildades i hiv- och aidsfrågor och i hur man kan hjälpa smittade och drabbade medlemmar.
  • 57 350 familjer tog del i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
  • 3 327 aktiva spar- och lånegrupper med sammanlagt 70 123 medlemmar var verksamma.
  • 21 025 hushåll började använda alternativa energikällor som biogas, sol och briketter.
  • 453 bondeorganisationer utbildades i människorättsbaserad strategi för utveckling.
  • 47 566 hushåll deltog i utbildningar om vikten av att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring till kosten.
  • 42 470 bönder började att använda metoder och strukturer som hindrar jorderosion.

Är träd verkligen lösningen?

Nej, trädplantering är inte en slutlig lösning på den globala uppvärmningen, men det ger oss mer tid att byta till hållbara energikällor och att minska och effektivisera energianvändningen. Tid behövs eftersom växthuseffekten påverkar oss här och nu och omställningen av vår energianvändning är en långsam process. Vi-skogen samarbetar endast med företag som har ett ambitiöst eget miljöarbete och som aktivt arbetar för att minimera sina egna utsläpp. Det globala kolförrådet i vegetationen är 30 procent av allt kol i världens landekosystem. Avskogningen och förändring av markanvändning bidrar till ca 19 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, och jordbruket med ytterligare ca 14 procent jämfört bland annat med industrins 26 procent, transportens 13 procent och energianvändningens 24 procent. Därför är det centralt att ha med träd som en del av lösningen.

Har trädplantering någon miljöpåverkan?

Ja, bland annat genom att den förbättrar utarmad mark, motverkar erosionsproblem, förbättrar lokalklimatet, ökar tillgången på vatten i marken och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Genom att lokalbefolkningen får tillgång till virke och ved i trädplanteringen minskar trycket på naturskogarna där de tidigare tog ut vad de behövde. Vi-skogen förespråkar dessutom bara plantering av trädarter som har en positiv påverkan på miljön.

Hur säkerställs kolbindningen?

Vi-skogens klimatkompensation är certifierad. Det innebär att trädplanteringarna kontrolleras regelbundet så att kolbindningen säkerställs. När träd dör eller avverkas planteras nya. För att trädet ska kunna växa ordentligt gallras planteringarna. I Vi-skogens beräkning av den mängd koldioxid som lagras i träden, har vi tagit till ordentliga marginaler för att vara säkra på att inte lova mer än vad som kan uppfyllas. Certifieringen bygger på PlanVivo. Det är ett system som dels garanterar en bestämd kolbindning, dels säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för både småbrukarna och naturområdet. Certifieringen utförs av ett oberoende organisation.

Hur tar träd bort koldioxid ur atmosfären?

Kol är den viktigaste byggstenen i träd och när träden växer upp binder de kol via fotosyntesen. På så vis fungerar nya träd som planteras som en kolsänka, det vill säga att de bidrar till en minskning av halten koldioxid i atmosfären.